UNESCO klubovi

1. ŠTA JE KLUB UNESCO?

Dobrovoljno udruženje ljudi različitih godina, porekla i društveno-profesionalnog statusa koji dele
ideale UNESCO-a navedene u ustavnom aktu i univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

UNESCO klubovi se bave globalnim temama koje imaju uticaj na lokalno stanovništvo. Njihove
aktivnosti se baziraju na solidarnosti i razmeni u oblasti obrazovanja, nauke i kulture u skladu sa nacionalnim prioritetima i kulturnim specifičnostima.

2. KAKO FUNKCIONIŠE UNESCO KLUB?

Svetski lanac UNESCO klubova razvijao se spontano, paralelno sa stvaranjem UNESCO-a, između 1947. i 1950.god. Danas ima preko 5000 klubova u svetu u oko 100 zemalja na svim kontinentima.

Unutar svake zemlje klubovi su organizovani u Federaciju UNESCO klubova i registrovani od strane Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-m pri Ministarstvu za inostrane poslove. Nacionalne federacije su članice Svetske Federacije UNESCO klubova, oformljene 1971.god sa sedištem u Parizu.

Svaki klub slobodno sarađuje sa klubovima u zemlji i inostranstvu i odgovoran je za svoju delatnost.

Sredstva za funkcionisanje obezbeđuju se putem godišnje članarine, od donacija i od finansiranja određenih projekata od strane državnih ustanova i UNESCO-a.

UNESCO klubovi su neprofitabilna organizacija.

3. KOJE SU AKTIVNOSTI UNESCO KLUBOVA?

1. Obučavanje animatora za rad u klubu.

2. Pružanje informacija:
- Širenje principa sadržanih u osnovnim dokumentima: Preambula i ustavni akt UNESCO-a, Charte
Ujedinjenih nacija, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih Nacija o
pravima deteta.
- Štampanje informativne dokumentacije.
- Prevod na maternji jezik glavnih dokumenata UNESCO-a i Ujedinjenih Nacija.

3. Organizovanje aktivnosti:
- Učešće u obeležavanju međunarodnih godina i datuma u skladu sa programom generalne
skupštine Ujedinjenih nacija i UNESCO-a.
- Opismenjavanje, zaštita životne sredine, zaštita kulturne baštine.
- Organizovanje predavanja, staževa jezika, seminara, radionica, letnjih kampova, festivala,
sportskih, kulturnih, obrazovnih i naučnih manifestacija preko kojih se šire osnovne ideje
Ujedinjenih Nacija i Kluba UNESCO.
- organizovanje putovanja i razmene sa inostranstvom i u zemlji.
- saradnja sa UNESCO klubovima u svetu.